Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Finska > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Finska
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Preklic objave Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010
 


Na podlagi 3. in 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/2009) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Memorandumom o znanstvenem sodelovanju med Finsko Akademijo ter Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike z dne 28.1.2008, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov finskih raziskovalcev v trajanju največ 14 dni v letu 2010 pri slo­ven­skih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov.

Na finski strani lahko finski raziskovalec na podoben način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski raziskovalni organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na spletni strani http://www.aka.fi/en-gb/A/For-researcher/Funding/AZ-index/Academy-Research-Fellowships/

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
 • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
 • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Finsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Finančno ovrednoten predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16.3.2009.

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2010 znaša okvirno 30.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letu 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za finske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji;
 • stroške bivanja za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske - do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
 • dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije finskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je do 31. decembra 2010.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2010" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 30.4.2010 (1. rok) ali do 17.9.2010 (2. rok), obakrat najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.4.2010 (1. rok) ali do 17.9.2010 (2. rok), obakrat najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FI-03-A/2010) in B (ARRS-MS-FI-03-B/2010). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-FI-03-A-2010-Pr in ARRS-MS-FI-03-B-2010-Pr (s končnico .doc oz. .pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje do 30.4.2010 (1. rok) ali do 17.9.2010 (2. rok) do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-finska10@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma predvidoma 3.5.2010 (1. rok) in 20.9.2010 (2. rok) obakrat ob 10.00 uri v prostorih agencije.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma 14 dni po zaključku roka.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po  telefonu (01) 400 5950 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 25/10, dne 26.3.2010.

 

Številka: 430-30/2010-1
Datum: 12.3.2010

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

 

Priloga:

Stran ureja: Aleksandra Panič Zadnja sprememba: 26.04.2010
Datum: 26.03.2010