Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Francija > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Francija
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16); (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A); (v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (Uradni list RS MP, št. 4/93), Protokola 23. zasedanja slovensko – francoske mešane komisije za izbiro projektov programa PROTEUS (podpisanega januarja 2017), ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-27, z dne 4.3.2016, št. 6319-2/2013-29, z dne 26.9.2016, 6319-2/2013-30, z dne 10.10.2016, št. 6319-2/2013-31, z dne 7.11.2016, št. 6319-2/2013-32, z dne 21. 11 in 6319-2/2013-33, z dne 6. 2. 2017 (v nadaljevanju: Metodologija) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
  • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in agencije, ter
  • izvajajo s strani agencije sofinancirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorja 2020 (Horizon 2020, H2020).
 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) ter Metodologija.

Vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima doktorat znanosti,
 • dosega minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih, v primeru temeljnega projekta, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B,
 • dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so določene v podzakonskem predpisu agencije, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih, v primeru aplikativnega projekta,
 • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
 • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija) ali izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika,
 • izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, in sicer: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na francoski strani je g. Pierre Barthhelemy, e-mail: pierre.barthelemy@institutfrance.si, spletna stran pa je http://www.campusfrance.org/fr/proteus. Za vsako sodelovanje s Francijo v okviru programa PROTEUS so raziskovalci dolžni upoštevati Navodila za dobro prakso (Guideline of good practices PHC France-Slovenia), ki so v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije in so sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani direktorja agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s 138. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo.

Program spodbuja nova partnerstva. Prednost pri izboru bodo imele prijave s partnerji, ki v okviru tega programa, še niso bili sofinancirani. Prednostni seznam prijav projektov s pripadajočimi ocenami agencija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije preda slovenskemu delu delegacije mednarodnega pooblaščenega telesa, to je Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Francosko republiko (v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Mešana komisija na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave projektov ter na podlagi danih pooblastil in skupno sprejete odločitve sprejme finančno ovrednoten prednostni seznam prijav, ki je zavezujoč za obe državi. Mešana komisija bo pri izboru upoštevala predloge projektov, ki jih bo v sofinanciranje predlagala francoska delegacija in ki bodo ustrezali razpisnim merilom v Republiki Sloveniji.

O izboru prijav za sofinanciranje na podlagi prednostnega finančno ovrednotenega seznama prijav mešane komisije odloči direktor agencije s sklepom o izboru prijav.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje bilateralnih projektov
  Obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2018-2019 znaša okvirno 40.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2018 in 2019 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
 • stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do 14 dni bivanja v hotelu do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), ki v času objave razpisa znaša 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji francoskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.

 1. Čas izvajanja javnega razpisa
  Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019.
   
 2. Način, oblika in rok za oddajo prijav
  Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom – elektronska prijava

(1) Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje projekta).

(2) Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 29.5.2017 do 14. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 29.5.2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 29.5.2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 29.5.2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ter nepopolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

 1. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo 1.6.2017 ob 10. uri v prostorih agencije.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji pri ga. Katarini Seršen, po telefonu (01) 400 5969, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

 

Številka: 5100-2/2017-1
Datum: 20.2.2017

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 9/17, z dne 24.02.2017.

 

 

Razpisna dokumentacija:

 

Stran ureja: Katarina Seršen Datum: 24.02.2017