Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Argentina > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Argentina
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi določb 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06-Zdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine (Uradni list RS - MP št. 10/99), Protokola 5. zasedanja skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (podpisan 27.9.2005, Ljubljana) in Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/ 2007-1, 6.4.2007), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2009-2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje
  Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in argentinskih raziskovalcev, ki izvajajo 3-letne skupne raziskovalne projekte, in sicer: krajših obiskov do 14 dni, srednjih obiskov, ki trajajo 21 dni in daljših obiskov od 1 do 2 ali 3 mesecev.

Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:

 • mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Argentini
 • stroški bivanja v Domu podiplomcev oziroma izjemoma v hotelu B kategorije za argentinske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji in plačilo dnevnic po veljavni uredbi ( Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140, 29.12.2006, v nadaljevanju: uredba); stroški namestitve za kratke obiske se krijejo do 100 EUR na noč, za dolge obiske pa do 1252 EUR.

Argentinskim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali daljši obiski), izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
  • projekte oz. obiske je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
  • projekti so 3-letni
  • prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki;
  • na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oz. sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
  • slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 uradno prečiščeno besedilo, št. 61/06 Zdru-1 in št. 112/07);
  • pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in argentinski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji - agencija in SECyT: Direction of International Relations Secretariat for Science, Technology and Productive Innovationa Av. Córdoba 831, 4th floor of. 402, C.P.(1054) Capital Federal, tel.:4312-7512/4312-7513, Fax/Tel.: 4312-7203. Kontaktna oseba na argentinski strani je gospa Silvina Bidart, e-mail: sbidart@ correo.secyt.gov.ar.
 1. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-AR-01-A/2008 in ARRS-MS-AR-01-B-2008 (glej priloge) ter samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku).

Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:

 1. predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine:
 • kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
 • definicijo ciljev projekta;
 • opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
 • opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
 1. prvi prijavni obrazec ARRS-MS-AR-01-A-2008 (v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov:razpis-argentina09-11@arrs.si;
 2. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
 • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
 • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
 • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
 • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
 • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
 • vključenost mladih raziskovalcev;
 • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-argentinski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.

 1. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 41.729,26 EUR.
  Sofinanciranje v letih 2009, 2010 in 2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
 1. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
 1. Čas izvajanja predmeta razpisa je predvidoma od 1.1.2009 do 31.12.2011.
 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako "Ne odpiraj, vloga na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2009-2011", morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.

Prvi prijavni obrazec ARRS-MS-AR-01-A-2008 (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-argentina09-11@arrs.si

 1. Rok za predložitev prijav
  Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno četrtka, 31. julija 2008 do 12. ure.

Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-argentina09-11@arrs.si, do vključno četrtka, 31. julija 2008 do 12. ure.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
 1. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po sestanku skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma decembra 2008.

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. (01) 400 5969, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si

 
Številka:430-8/2008-1
Datum: 22.01.2008

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem Listu RS, št.11/07, z dne 01.02.2008.
 

Priloge (prijavni obrazci):

Stran ureja: Katarina Seršen Zadnja sprememba: 09.04.2008
Datum: 22.02.2008