Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Francija > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Francija
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06 ZDdru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in Protokola 15. zasedanja slovensko-francoskega skupnega odbora za izbiro povezanih dejavnosti (Program povezanih dejavnosti PROTEUS), podpisanega 12. decembra 2008 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS 2010 – 2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje
  Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do treh mesecev. Projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu).
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
  • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
    
 4. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in povečati število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji.
   
 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07) in 8. oz. 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).
  Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Franciji: Egide na spletnem naslovu http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/phc/appels/proteus.html). Kontaktna oseba na francoski strani je gospa Marguerite de la Rochefoucauld, e- pošta: marguerite.delarochefoucauld@egide.asso.fr 
   
 6. Prijava na javni razpis
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FR-PROTEUS-02-B/2009) in B (ARRS-MS-FR-PROTEUS-02-B/2009). Obrazca A in B prijavitelj pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si. Prijavitelj mora podati pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave, ki jo priloži prijavi.
   
 7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; đ
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
 

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010-2011 znaša okvirno 130.000,00 EUR.

Končni dogovor o številu in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki bo predvidoma potekalo 4. decembra v Parizu.

Sklep o sofinanciranju izbranih vlog (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.

Sofinanciranje v letih 2010-2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Franciji;
 • stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske - do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
 • dnevnice za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba) in lokalni prevoz.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni rok začetka izvajanja razpisa je 1. januar 2010.
   
 2. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
   
 3. Način predložitve prijave
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno¬raziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Francosko republiko Program PROTEUS 2010-2011" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.

Prijavna obrazca A in B mora prijavitelj poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si.

 1. Rok za predložitev prijav
  Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do vključno 15. maja 2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno 15. maja 2009 do 12.00 ure (poštni žig).

Prijavna obrazca A in B morata po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-FR-proteus10-11@arrs.si do 15. maja 2009 do 12.00 ure.

 1. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti (obrazca A in B). Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
   
 2. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009, po zasedanju slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni tudi na spletni strani agencije, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.

Oseba odgovorna za predmetni javni razpis je Katarina Seršen, telefon (01) 400 5969, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 14/09, z dne 20.02.2009.

Številka: 430-14/2009-1
Datum: 09.02.2009

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Priloge (prijavni obrazci):

Stran ureja: Katarina Seršen Datum: 20.02.2009