Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Države > Srbija > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Srbija
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije (Uradni list RS, št. 81/02, MP 21/02), in Protokola 4. zasedanja skupne slovensko srbske komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo z dne 19.10.2007 v Beogradu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije v letih 2010 – 2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno¬raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2010-2011.
  Bilateralni projekti trajajo dve leti.
  V okviru tega razpisa sodelujeta Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Srbije.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki
  • so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter
  • izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
 1. Cilji javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih tujih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
  Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 8. oz. 9. člen Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).

  Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in srbski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije, www.nauka.gov.rs).
   
 3. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J - Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
  • pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
  • znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
  • možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU;
  • uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu;
  • reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
  • vključenost mladih raziskovalcev;
  • izvedljivost projekta.

Prednost pri izbiri projektov bodo imeli predlogi projektov z novimi temami in novimi projektnimi skupinami, ki niso bili sofinancirani v obdobju 2008-2009. Predlog izbora prijav za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (Mešana komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire mešane komisije, na katero je agencija vezana.

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2010-2011 znaša okvirno 130.000 EUR.
  Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo v mesecu novembru 2009 v Ljubljani.
  Sofinanciranje v letih 2010 -2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Srbiji;
 • stroške bivanja za srbske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske - do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno.
 • dnevnice za srbske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS št. 140/2006 ter 76/2008, v nadaljevanju: uredba).

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije srbskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Pisne prijave z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno¬raziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije v letih 2010-2011" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 17. junija 2009, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti v Sloveniji do 17. junija 2009, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
  Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-RS-03-A/2009) in B (ARRS-MS-RS-03-B/2009). Obrazca A in B morata najkasneje 17. junija 2009 do 12. ure prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-srbija10-11@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca A so zaželeni obrazci v Wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne. Za pravilno oddane prijave štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni in elektronski obliki, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno opremljenih ali oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.
   
 3. Datum odpiranja prijav
  Odpiranje prijav bo predvidoma 19. junija 2009 ob 10.00 uri v prostorih agencije.
   
 4. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
   
 5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje.
  Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Petji Stanovnik, po telefonu (01) 400 5912 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: petja.stanovnik@arrs.si.

Številka: 430-20/2009-1
Datum: 24.3.2009

Dr. Franci Demšar
Direktor ARRS

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/09 z dne 27.3.2009.

Priloge (prijavni obrazec):

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 30.03.2009