Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Razpisi in pozivi
      

Razpis za subvencije Evropskega raziskovalnega sveta za priznane raziskovalce - »ERC Advanced Investigators Grant«

V uradnem glasilu Evropske komisije je bil 29. oktobra 2009 objavljen razpis Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za subvencije za priznane raziskovalce (»ERC Advnced Investigators Grant«- ERC-2010-AdG). Preko razpisa bodo podelili sredstva v višini več kot 500 milijonov EUR. Za ta razpis so predvideni trije zaključni roki za oddajo predlogov projektov in sicer:

  • naravoslovne znanosti in inženirstvo – 24. februar 2010
  • znanosti o življenju – 17. marec 2010
  • družboslovne znanosti in humanistika – 7. april 2010

Osnovni podatki o razpisu in vsa potrebna dokumentacija so dosegljivi preko spletne strani http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=67, splošni podatki pa na http://erc.europa.eu in http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html.

Prijavitelj je lahko katerekoli starosti in/ali nacionalnosti, gostujoča institucija pa mora biti v državi članici EU ali pridruženi državi 7OP. Raziskovalno delo prijavitelja ali so-prijavitelja mora biti v glavnem opravljeno v EU ali pridruženi državi 7OP. To pa ne izključuje dela na terenu ali drugih potrebnih raziskovalnih aktivnosti, ki morajo biti izvedene izven EU ali pridruženih držav. Prijavitelj mora biti močno udeležen na projektu in mu posvetiti pomemben delež svojega časa (vsaj 30% svojega delovnega časa na ERC projektu in vsaj 50% celotnega delovnega časa v EU ali pridruženih državah).

V primeru ponovne prijave na razpis za subvencije ERC za priznane raziskovalce je potrebno v razpisni dokumentaciji preveriti, ali ste upravičeni do prijave na ta razpis (odvisno od doseženega rezultata na razpisu ERC-2009-StG, gl. Guide for Applicants - Grant Schemes, stran 51-52).

Kontaktna oseba za razpis :  

Dr. Andreja Umek Venturini
Nacionalna kontaktna oseba za ERC/Zamisli 7OP
andreja.umek@gov.si    

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) bo lahko sofinancirala udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v projektih, ki so bili v mednarodni recenziji pozitivno ocenjeni na razpisih ERC, niso pa bili izbrani za sofinanciranje.

ARRS lahko ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira prijavitelje iz Slovenije, ki bodo izvajali projekt v Sloveniji, največ v obsegu, ki ga določa spodnja tabela:
 

Razpis Okviren obseg in trajanje financiranja na mednarodnem razpisu Dosežena uspešnost pred zavrnitvijo Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega letnega zneska na mednarodnem razpisu oz. maksimalni možni znesek) in trajanje sofinanciranja ARRS
ERC Advanced Grant do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)
pozitivno ocenjen v 1. krogu 25 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
izbran za 2. krog 37,5 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
pozitivno ocenjen v 2. krogu 50 % oz. max. 200.000 EUR
(3 leta)

Prijavitelj mora, poleg dokazil o doseženi uspešnosti na mednarodnem razpisu, na obrazcih agencije predložiti prijavo prilagojenega projekta, ki glede ciljev in obsega dela upošteva sestavo prilagojene projektne skupine, čas trajanja prilagojenega projekta in višino razpoložljivih sredstev. Strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet Agencije, presodi, ali prilagojeni projekt omogoča realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.

Agencija lahko v letu začetka sofinanciranja, izvedenega na podlagi 11. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije, prijavitelju sofinancira za istega vodjo projekta samo en projekt, upoštevaje mednarodne in domače razpise za projekte.

Na podlagi tega sklepa in prijave prijavitelja bo Upravni odbor agencije izdal individualni sklep, v katerem bo določena višina in trajanje sofinanciranja. Sofinanciranje se izvede najkasneje v enem letu po sprejemu individualnega sklepa. Agencija s prijaviteljem sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli način financiranja in izvajanja projekta ter določi kategorija cene raziskovalne ure.

Kontaktna oseba na ARRS :

Dr. Primož Pristovšek
Vodja sektorja za mednarodno sodelovanje
primoz.pristovsek@arrs.si

Stran ureja: Mojca Boc Datum: 18.11.2009