Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2009
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev :
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti in znanja v tujini, pri čemer se aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti lahko izvajajo tudi na območju Republike Slovenije, če je zagotovljena primerna mednarodna znanstvena in strokovna udeležba.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo zavodi, skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze društev in ustanove. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca.
   
 4. Cilji javnega razpisa
  Cilji javnega razpisa so
  • spodbujanje sodelovanja slovenskih raziskovalcev z raziskovalci iz držav, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenih ustreznih mednarodnih aktov ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oz. se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
  • spodbujanje promocije slovenske znanosti pri slovenskih raziskovalcih iz zamejstva oz. slovenskih raziskovalcih živečih po svetu, ki organizirajo dogodke v tujini.
  • spodbujanje organizacije oziroma aktivnega sodelovanja na odmevnih dogodkih doma in v tujini, s katerimi se predstavi slovenska znanstvena, raziskovalna in razvojna sfera oziroma njihovi dosežki; pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oz. slovenski raziskovalci živeči po svetu.
    
 5. Prijava na javni razpis
  Prijava na javni razpis mora vsebovati
  • podpisano prijavo s kratko predstavitvijo promocijskih aktivnost ali promocijski program, ter (če obstajajo): spletnim naslovom prireditve; opisom podobnih aktivnosti v prejšnjih letih vključno s tiskovino; izrazi interesa doma in v tujini; priporočili;
  • predstavitev prijavitelja (če ni raziskovalni zavod v Republiki Sloveniji) in življenjepis odgovornega nosilca s poudarkom na znanstvenih dosežkih;
  • natančno finančno specifikacijo s podpisom in žigom prijavitelja.
    
 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo komisija, ki jo imenuje direktor ARRS s sklepom, pregledala prijave, pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila v odločanje Upravnemu odboru ARRS.
  Pri izboru in dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila (utež v odstotkih):
  1. tehtnost in aktualnost predlagane promocijske aktivnosti v skladu s cilji javnega razpisa pod točko 4. (30 %) ;
  2. pomen rezultatov promocijske aktivnosti za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije (15 %);
  3. pričakovana odzivnost promocijske aktivnosti v znanstveni in strokovni javnosti (15 %);
  4. reference prijaviteljev (20 %);
  5. izvedljivost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (20 %).

Kot promocijo slovenske znanosti v tujini na tem razpisu ne upoštevamo udeležbe slovenskega raziskovalca na mednarodni konferenci, zato komisija takšnih prijav ne bo obravnavala.
 

 1. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 95.600 EUR za oba roka.
  Sofinanciranje v letu 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
  Agencija bo sofinancirala:
  • potne stroške, dnevnice, lokalne potne stroške ter stroške bivanja slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tistih državah, s katerimi Republika Slovenija še nima sklenjenega ustreznega mednarodnega akta ali so ti v postopku priprave oziroma ratifikacije oz. se že sklenjeni in ratificirani mednarodni akti v praksi še ne izvajajo;
  • stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi slovenske znanosti, ki jo izvajajo slovenski raziskovalci (tudi iz zamejstva in živeči po svetu).

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku aktivnosti v okviru odobrenega zneska.
 

 1. Način predložitve prijave
  Pisne prijave v zaprtih ovojnicah je treba opremiti z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini." V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
   
 2. Rok za predložitev prijav
  Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, v prvem roku najkasneje do 30.3.2009 do 12. ure, v drugem roku pa najkasneje do 29.6.2009 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije, v prvem roku najkasneje do 30.3.2009 do 12. ure, v drugem roku pa najkasneje do 29.6.2009 do 12. ure (poštni žig).
   
 3. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in jih bo zavrgla.

  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v 30 dneh od navedenega zaključka razpisa.

Kontaktna oseba za predmetni javni razpis je Frančiška Rožič Novak, telefon. (01) 400 5950, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 19/09, z dne 13.03.2009.

Ljubljana, 4.3.2009
Številka zadeve: 430-28/2009-1

Dr. Franci Demšar,
direktor

Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Datum: 13.03.2009