> Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Vodilna agencija (Lead Agency)
Razpisi in pozivi
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov pri avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) ter Sklepa Znanstvenega sveta agencije št. 4.1. z dne 7.3.2011 sofinancira udeležbo prijaviteljev iz Slovenije v skupnih avstrijsko-slovenskih projektih, ki jih avstrijski Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) v svoji recenziji pozitivno oceni in predlaga v sofinanciranje.

Na stalno odprtem razpisu FWF za prijavo projektov raziskovalec iz Slovenije lahko prijavi sklop skupnega temeljnega projekta z avstrijskim nosilcem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

  • ne more presegati avstrijskega sklopa in
  • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in avstrijski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-22 z dne 8. 5. 2015. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega skupnega projekta, je za vse vede enaka 1.

Avstrijski nosilec v sodelovanju z vodjem slovenskega sklopa pripravi prijavo skupnega projekta po navodilih FWF in ga odda na razpis FWF (gl. povezavo).

Ob oddaji prijave projekta na razpis FWF nosilec slovenskega sklopa projekta izpolni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2016 in podpisanega in žigosanega v kuverti, označeni z “NE ODPIRAJ – Prijava na vodilno agencijo”, pošlje na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

ali odda v glavni pisarni agencije. Elektronsko obliko obrazca (poimenovano ARRS-RPROJ-LA-2016-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) pa na elektronski poštni naslov MednarodniRazpisi@arrs.si.

ARRS bo letno ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno do 5 slovenskih sklopov skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, ki jih bo mednarodna recenzija FWF ocenila pozitivno in bo FWF sofinancirala avstrijski sklop. Ustrezen sklep na predlog Znanstvenega sveta agencije sprejme direktor agencije na podlagi obvestila FWF o pozitivni recenziji in sprejetju skupnega projekta v sofinanciranje pri FWF.

Kontaktna oseba: Frančiška Rožič Novak, tel. +386 1 400 5950, e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si 

Poziv je stalno odprt do preklica.

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Datum: 26. 1. 2016
Številka: 5100-1/2016-1

Dokumentacija:Sprememba kontaktne osebe:
  - Mojca Boc, tel. 386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

Zadnja sprememba: 19.02.2016
Datum: 26.01.2016