Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Predstavitev
Raziskovalni programi
Predstavitev

Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnost kot zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v strategiji za področje raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti izvajajo v obliki raziskovalnih programov programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava.

Koncesija za izvajanje raziskovalnega programa se na podlagi javnega razpisa podeli raziskovalni organizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije.

Izvajanje programov

Raziskovalni program izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih organizacijah (to je v javnih raziskovalnih zavodih ter na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju JRO) ter v raziskovalnih organizacijah, ki nimajo statusa JRO in jim je bila podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa (v nadaljevanju: RO s koncesijo). Programska skupina deluje v najmanj eni JRO oziroma najmanj eni RO s koncesijo.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini najmanj en raziskovalec z doktoratom.

Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program. Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu z uredbo o normativih in standardih. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.

Financiranje programov

Minimalni letni obseg financiranja programske skupine, ki deluje samo v javnih raziskovalnih zavodih, je 2,5 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela A, v drugih JRO oziroma RO s koncesijo je 1 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela A.

Kadar pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje več JRO oziroma RO s koncesijo, znaša minimalni obseg letnega financiranja v posamezni JRO oziroma RO s koncesijo 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v raziskovalni organizaciji.

Obremenitev članov programske skupine

Vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega programa proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev

Vodja programa mora imeti najmanj 0,1 FTE na letni ravni. Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki pri programu lahko sodelujejo le z 0 FTE) mora imeti najmanj 0,01 FTE na letni ravni.

Stran ureja: Silvia Bodanec Zadnja sprememba: 09.08.2017
Datum: 28.12.2004