Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Razpisi in pozivi
Raziskovalni programi
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Na podlagi 23. člena Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08) in 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZD ru-1, 112/07), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
 

Poziv za predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004 - 2008
 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet poziva
  Predmet poziva je dostava predlogov raziskovalnih in infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov in predložitev poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v preteklem obdobju.
   
 3. Subjekti poziva
  Poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javni raziskovalni zavodi in univerze ter samostojni visokošolski zavodi, v nadaljnjem besedilu: JRO).
   
 4. Pogoji
  Predlogi raziskovalnih in infrastrukturnih programov in poročila o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov morajo biti pripravljeni v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08) in Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07).
   
 5. Kriteriji in merila za ocenjevanje

a. Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:

 • raziskovalna kakovost,
 • družbena, ekonomska in kulturna relevantnost,
 • kakovost raziskovalne in razvojne uspešnosti ter
 • upravljavska sposobnost.

b. Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so:

 • pomen infrastrukturnega programa kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike ter prispevek k višanju ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti,
 • raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura in tehnološka zahtevnost,
 • stopnja izkoriščenosti zmogljivosti ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture JRO oziroma RO,
 • sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi, povezanost v infrastrukturna omrežja ter druge infrastrukturne reference.

Kriteriji in merila so podrobno opredeljeni v dokumentih iz četrte in šeste točke poziva.

 1. Pozivna dokumentacija
  Vloge morajo biti predložene na predpisanih obrazcih.

  Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

a. Raziskovalni programi

b. Infrastrukturni programi

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani ARRS.

 1. Obseg sredstev

a. Raziskovalni programi

Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje raziskovalnih programov je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega poziva in Javnega razpisa za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 31/08) za leto 2009 je predvidena v okvirnem obsegu 55.289.677,00 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.

b. Infrastrukturni programi

Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje infrastrukturnih programov je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega poziva in Javnega razpisa za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 31/08) za leto 2009 je predvidena v okvirnem obsegu 5.832.810,00 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne in infrastrukturne programe po znanstvenih vedah in tematske prioritete so del Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za razpis in poziv v letu 2008.

Dejanski razrez po znanstvenih vedah se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto vlog.

 1. Obdobje financiranja
  Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja programov je 1. 1. 2009. Obdobje financiranja bo od treh do šestih let z možnostjo nadaljevanja in bo določeno za posamezni raziskovalni oziroma infrastrukturni program glede na predlagano obdobje izvajanja in glede na rezultate evalvacije.
   
 2. Način za predložitev vlog

a. Raziskovalni programi

Vlogo na poziv morajo pozvani subjekti dostaviti v tiskani obliki in v elektronski obliki, pri čemer mora biti za vsako obliko posredovanja en izvod vloge v slovenskem jeziku in en izvod vloge v angleškem jeziku.

V primeru raziskovalnega programa, ki ga izvaja več JRO, predloži vlogo na poziv, podpisano s strani zastopnikov vseh sodelujočih pravnih oseb, samo JRO, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega programa. Enako velja v primeru, če raziskovalni program izvaja/jo JRO in druga/e raziskovalna/e organizacija/e (v nadaljnjem besedilu: RO). Če je vodja programske skupine zaposlen v RO, predloži vlogo na poziv, v skladu z medsebojnim dogovorom, ena od sodelujočih JRO.

Sodelujoče RO v raziskovalnem programu, ki naj bi se nadaljeval tudi v naslednjem obdobju financiranja (od 2009), morajo vlogo oz. prijavo, podpisano s strani vseh sodelujočih pravnih oseb, posredovati na Javni razpis za podelitev koncesije na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 31/08).

Vloga na poziv mora vsebovati:

 • Obrazec ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008: Predlog programa in poročilo o rezultatih raziskovalnega programa s prilogami (v slovenščini in angleščini),
 • samoevalvacijsko poročilo za raziskovalni program (v slovenščini in angleščini).
 • Prijavna vloga mora biti izpolnjena tako v slovenskem kot v angleškem jeziku in opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigi.

Vlogo na poziv morajo podpisati zastopniki vseh sodelujočih pravnih oseb.

b. Infrastrukturni programi

Vlogo na poziv morajo pozvani subjekti dostaviti v tiskani obliki in v elektronski obliki.

Vloga na poziv mora vsebovati izpolnjen obrazec ARRS-RI-IP-04/2008: Predlog infrastrukturnega programa in poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa.

Prijavna vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in opremljena z vsemi zahtevanimi podpisi in žigom.

Vsaka JRO lahko prijavi samo en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več organizacijskih enotah JRO.

 1. Oblika in rok za predložitev vlog

Za pravočasne se štejejo tiste vloge, ki so v roku prispejo na naslov ARRS v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh vlog odgovorna JRO, ki je posredovala vlogo.

Pisni predlog programa oz. poročila je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z obvezno oznako na ovojnici:

a. za raziskovalne programe

"NE ODPIRAJ - POZIV ZA RAZISKOVALNE PROGRAME-ZNANSTVENA VEDA" (navedite znanstveno vedo oziroma v primeru programa v teku navedite tudi šifro vede, ki jo določa šifra programa: P1-naravoslovje, P2-tehnika, P3-medicina, P4-biotehnika, P5-družboslovje, P6-humanistika),

b. za infrastrukturne programe

"NE ODPIRAJ - POZIV ZA INFRASTRUKTURNE PROGRAME",

v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Na ovojnici je treba navesti celoten naslov ARRS ter naziv in naslov pošiljatelja. V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en raziskovalni program. Ovojnica z vlogo mora prispeti na naslov ARRS ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno srede, 7. 5. 2008 do 12. ure.

Vloge, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot vloge v tiskani obliki, morajo pozvani posredovati za raziskovalne programe na elektronski naslov raziskovalni-programi-2008@arrs.si in za infrastrukturne programe na elektronski naslov infrastrukturni-programi-2008@arrs.si in sicer vsako vlogo posebej le z enim posredovanim sporočilom. Vloge (v slovenskem in v angleškem jeziku) morajo prispeti na elektronski naslov ARRS do vključno srede, 7. 5. 2008 do 12. ure.

Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem. Nepopolne vloge bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov.

 1. Datum odpiranja vlog
  Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v petek, 9. 5. 2008 ob 10.00 uri na sedežu ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene vloge.
   
 2. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva
  Predlagatelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov in izboru raziskovalnih in infrastrukturnih programov v financiranje obveščeni do 15. 10. 2008.
   
 3. Informacije
  Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom so na voljo na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma na ARRS, Tivolska cesta 30, Ljubljana pri sodelavcih ARRS na telefonski številki 400 5910 (za naravoslovno matematične vede ga. Vanja Rodič; za tehniške vede ga. Almira Bremec; za medicinske vede g. Marko Belavič; za biotehniške vede mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede ga. Alja Kastelic Primc; za humanistične vede ga. Mateja Gašpirc in za infrastrukturne programe dr. Lidija Tičar Padar).

 
dr. Franci Demšar
direktor

Številka: 430-16/2008-2
Datum: 28. 3. 2008

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2008, z dne 28.03.2003.
 

Razpisna dokumentacija:

Stran ureja: Silvia Bodanec Zadnja sprememba: 18.04.2008
Datum: 31.03.2008