Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalni programi
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranje ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16)

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), v zvezi z 238. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), je v zadevi Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja (v nadaljevanju: javni poziv) in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16; v nadaljevanju: javni razpis), Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA), na 18. seji, dne 21. 11. 2016, sprejel Sklep o predlogu izbora prijav za financiranje raziskovalnih programov s predlogom prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov, št. 6316-4/2016-247, z dne 21. 11. 2016 (v nadaljevanju: sklep ZSA).

II. JAVNI POZIV - OBVESTILA AGENCIJE

Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je, na podlagi sklepa ZSA, sprejel Sklep o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-4/2016-250, z dne 25. 11. 2016 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

V skladu s sklepom direktorja so bila prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), konec novembra 2016 oziroma v začetku decembra 2016 vročena individualna obvestila. Prijaviteljem, ki imajo status JRO, raziskovalni program pa izvaja tudi RO, ki ji je bila z odločbo ministrice, pristojne za znanost, podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa, so bila individualna obvestila o sklepu direktorja poslana 23. 12. 2016.

III. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MINISTRSTVA

Prijaviteljem, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: koncesionarji), je ministrica, pristojna za znanost, na podlagi sklepa ZSA, z odločbami podelila koncesije za izvajanje raziskovalnih programov oziroma zavrnila prijave. Koncesionarjem so bile odločbe poslane 21. 12. 2016.

IV. PRIKAZ REZULTATOV JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA

Rezultati javnega poziva in javnega razpisa so objavljeni v priloženi tabeli. Pri vsakem raziskovalnem programu, ki je izbran v financiranje, so (poleg osnovnih podatkov o raziskovalnem programu) navedeni naslednji podatki: skupna ocena prijave, število let financiranja, cenovna kategorija, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja (matične raziskovalne organizacije) in izvajalcev raziskovalnega programa ter rezultati vrednotenja programskih skupin (ocene A, B ali C).

Zavrnjene prijave so v priloženi tabeli navedene le z zaporedno številko prijave.

V. ZAČETEK FINANCIRANJA IN SKLENITEV POGODBE

Začetek financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2017.

Agencija bo za izbrane raziskovalne programe prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnih programov poslala pogodbo o financiranju raziskovalnih programov v podpis predvidoma v začetku februarja 2017.

 

 

Priloga:

Stran ureja: Silvia Bodanec Datum: 28.12.2016