Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalni programi
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (delni rezultati, samo za JRO)

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) je na 15. redni seji, dne 16. 10. 2017, v zadevi Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov (v nadaljevanju: javni poziv) in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17 in 12/17; v nadaljevanju: javni razpis), sprejel Sklep o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-92, z dne 16. 10. 2017 (v nadaljevanju: sklep ZSA).

II. JAVNI POZIV – SKLEP DIREKTORJA AGENCIJE (prva faza)

Direktor agencije je na podlagi sklepa ZSA sprejel Sklep o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-95, z dne 20. 10. 2017 (v nadaljevanju: sklep direktorja), na podlagi katerega so bila prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), dne 26. 10. 2017 poslana individualna obvestila.

Za prijave raziskovalnih programov, ki jih bodo izvajale le JRO, so rezultati (po že zaključeni prvi fazi postopka določitve obsega financiranja raziskovalnih programov iz 73. člena pravilnika o postopkih) objavljeni v priloženi tabeli. Za prijave, ki so jih na javni poziv in javni razpis oddali JRO in koncesionarji, bodo rezultati objavljeni po vročitvi koncesijskih odločb.

Pri vsakem raziskovalnem programu JRO, ki je izbran v financiranje, so v priloženi tabeli, poleg osnovnih podatkov iz prijave raziskovalnega programa, navedeni naslednji podatki: skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja, tj. matične raziskovalne organizacije, in izvajalcev raziskovalnega programa, cenovna kategorija ter rezultati vrednotenja programskih skupin (ocene A, B ali C za vsako merilo iz 67. člena pravilnika o postopkih).

III. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ZNOTRAJ JRO (druga faza)

Agencija je v skladu s 74. členom pravilnika o postopkih dne 30. 10. 2017 pozvala k prerazporeditvi sredstev na druge raziskovalne programe (le) tiste JRO, katerim so po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika o postopkih, ostala nerazporejena sredstva zaradi 10 % zmanjšanja obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so predmet javnega poziva in pri vrednotenju programskih skupin v letu 2017 niso dosegli nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju, JRO pa v letu 2017 izvaja več kot en raziskovalni program.

JRO bo lahko predlagala, na katere druge raziskovalne programe JRO, ki jih je mogoče povečati (pri vrednotenju programskih skupin v letu 2017 so dosegli najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno oceno A pri relevančnem kriteriju), želi prerazporeditev sredstev. Pravočasne predloge bo ZSA obravnaval predvidoma konec novembra 2017.

IV. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MIZŠ

Prijaviteljem, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (koncesionarji), bo ministrica, pristojna za znanost, na podlagi sklepa ZSA, z odločbami podelila koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa oziroma zavrnila prijave.

Rezultati javnega razpisa bodo na spletnih straneh agencije objavljeni po vročitvi koncesijskih odločb.

V. ZAČETEK FINANCIRANJA

Začetek financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2018.

 

Priloga:

Stran ureja: Silvia Bodanec Datum: 30.10.2017