Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Raziskovalni projekti > Razpisi in pozivi
Raziskovalni projekti
Razpisi in pozivi
Pogosta vprašanja - Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3
Razpis

Vprašanja:

 1. Katera sredstva se upoštevajo v poročanju o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS?

Na podlagi 38. člena veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti se sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, upoštevajo, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij). Sredstva, pridobljena v okviru Kohezijskega sklada, se ne upoštevajo.

Vključitev projektov v poročanje o vpetosti je odvisna od lastne presoje raziskovalnih organizacij ob upoštevanju določil pravilnika, saj le raziskovalne organizacije same razpolagajo z vso dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen oz. cilj raziskovanja in izvajanja projektnega dela ter značilnosti raziskovalnega dela (raziskave, poročila, z vključeno finančno odgovornostjo v primeru, da projekt ne bi bil izveden - vračilo sredstev).

Pri uvrščanju projektov v poročanje o vpetosti naj raziskovalne organizacije upoštevajo le sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ne pa sredstev za projekte, ki temeljijo npr. na pedagoškem delu oz. imajo izobraževalni namen ali štipendijskih sredstev.

 1. Kako postopati v primeru morebitnih popravkov poročanja o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS za pretekla leta?

Poročanje o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS in morebitne popravke za pretekla leta je potrebno pripraviti na podlagi določil veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16, 79/17), ki je v veljavi od 29. 12. 2017 in na podlagi navodil za izpolnjevanje obrazcev, ki jih je agencija raziskovalnim organizacijam poslala s pozivom za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3.

 1. Vprašanja glede možnosti uvrstitve sredstev nekaterih razpisov oz. projektov v poročanje o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS:
 • Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Glede na razpisno besedilo se financiranje (MIZŠ, ESRR) ob upoštevanju določil Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti lahko umesti v poročanje o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3.

 • Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih – pilotni projekt (217. JR)

V primeru sodelovanja raziskovalne narave oz. raziskovalnega dela v okviru pridobljenih sredstev 217. javnega razpisa za financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih se ta sredstva lahko uvrstijo v poročanje o vpetosti o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3. Sredstva se upoštevajo vodji projekta oziroma raziskovalcu, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela.

 • Projekti programov evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejno sodelovanje Interreg, transnacionalno sodelovanje: Območje Alp, Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program, Srednja Evropa, medregionalno sodelovanje: INTERREG EUROPE, INTERACT III, URBACT III, ESPON2020) in projekti evropskih strukturnih skladov (ESRR in ESS).

Če gre za kombiniran EU in nacionalni vir, ali raziskovalna organizacija ločeno poroča pripadajočo soudeležbo?

Skladno z določilom 38. člena veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti se sredstva kohezijske politike EU, pridobljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS), ter pripadajoča nacionalna soudeležba, upoštevajo, razen sredstev, pridobljenih za nabavo opreme in gradnjo ali obnovo nepremičnin (sredstva investicij).

Zgoraj navedeni projekti programov evropskega teritorialnega sodelovanja sodijo v okvir evropske kohezijske politike.

Vključitev posameznih projektov v poročanje o vpetosti je odvisna predvsem od lastne presoje raziskovalnih organizacij ob upoštevanju določil zgoraj navedenega pravilnika, saj raziskovalne organizacije razpolagajo z vso dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen/cilj raziskovanja in izvajanje projektnega dela. Pri uvrščanju projektov v poročanje o vpetosti so raziskovalne organizacije naprošene, da upoštevajo le sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ne pa sredstev za projekte, ki temeljijo na pedagoškem delu oz. imajo izobraževalni namen.

Kategorija virov je razvidna iz dokumentov, s katerimi raziskovalne organizacije razpolagajo v zvezi s pridobljenimi sredstvi, npr.:

 • če je pogodba za pridobljena sredstva za izvajanje raziskovalnega dela sklenjena z ministrstvom, spada uvrstitev sredstev v kategorijo MIN,
 • projekti znanstveno-raziskovalne narave, ki jih financirajo institucije EU, sodijo v kategorijo EU, ostali mednarodni projekti pa v rubriko MED. Pri projektih EU in drugih mednarodnih projektih se upoštevajo EU in mednarodni projekti, ki izkazujejo raziskovalno delo in ne sodijo v okvir kohezijske politike.

Kategorije virov so podrobno opredeljene v Navodilu za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST v letu 2018, ki ga je ARRS poslala skupaj s Pozivom za zbiranje podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS, (dostopno je tudi na spletni povezavi http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/18/inc/ARRS-RPROG-VPETOST-2018-Navodilo.pdf).

Glede vprašanja ločenega poročanja EU in nacionalnih virov v okviru kohezijske politike EU predlagamo poročanje na podlagi opredelitve vrednosti, kot izhajajo iz formalnih dokumentov (npr. pogodba z ministrstvom).

 • Projekti Strategije pametne specializacije (SPS)

Sredstva projektov Strategije pametne specializacije se lahko umestijo v poročanje o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS.

 • Javni razpis Po kreativni poti do znanja

Pri umeščanju sredstev projektov v poročanje o vpetosti naj raziskovalne organizacije upoštevajo le sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ne pa sredstev za projekte, ki temeljijo npr. na pedagoškem delu oz. imajo izobraževalni namen.

Namen in cilj javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja« je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/).

Če raziskovalna organizacija lahko zagotovi, da so raziskovalci pridobili sredstva za izvajanje raziskovalno-razvojnega projekta, agencija dopušča možnost, da se sredstva lahko vključijo v izračun ocene A3, ob upoštevanju utemeljitev raziskovalne organizacije. Raziskovalne organizacije razpolagajo z vso dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen in cilj raziskovanja ter izvajanje samo, zato je argumentirana presoja o uvrstitvi sredstev v oceno A3 prvenstveno na strani raziskovalnih organizacij.

Pregled podatkov v okviru postopka sistemskega nadzora agencija opravlja z revizijo, ki presodi utemeljenost vključitve navedenih podatkov, z vsemi posledicami.

 1. Kako opredeliti delitev sredstev vodje programske skupine glede na članstvo v programski skupini?
 1. Primer, ko je vodja EU raziskovalnega projekta v raziskovalni organizaciji v eni programski skupini, ostali član/i EU raziskovalnega projekta pa v drugi/tretji programski skupini.

   

 2. Primer, ko je/so član/i EU raziskovalnega projekta člani programske skupine, vodja EU raziskovalnega projekta v raziskovalni organizaciji pa ni član nobene programske skupine.

V zvezi z navedenima primeroma 39. člen veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti določa naslednje:

Sredstva se upoštevajo vodji projekta oziroma raziskovalcu, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela. Sredstva morajo biti izkazana na računu raziskovalne organizacije. Raziskovalec mora biti v raziskovalni organizaciji, prek katere uveljavlja sredstva za izračun ocene A3, v delovnem razmerju za tisto leto, za katero uveljavlja sredstva za oceno A3. Delovno razmerje mora biti zavedeno v evidenci raziskovalnih organizacij. Pri raziskovalcih, ki so manj kot 80 odstotno zaposleni za polni delovni čas za raziskovalno delo, se pri oceni A3 upošteva dodaten normalizacijski faktor: skupna sredstva se množijo s faktorjem 1,5, ki upošteva pedagoško oziroma klinično delo. Pri izračunu se upošteva povprečni odstotek zaposlitve na letni ravni.

Vodja programske skupine lahko na predlog vodje projektne skupine za sredstva, ki se upoštevajo pri oceni A3, opredeli delež (izražen v odstotkih) sodelujočih članov programske skupine za posamezen projekt, ki izraža njihovo vlogo pri pridobitvi teh sredstev. Delež članov projektne skupine za posamezen projekt se določi enkrat, za ves čas trajanja projekta.

V primeru, ko je vodenje projekta oziroma odgovornost za izvedbo raziskovalnega dela porazdeljena (razvidno iz pogodbene dokumentacije raziskovalnega projekta) na več raziskovalcev iz različnih raziskovalnih programov oziroma tudi na raziskovalce, ki niso člani nobenega raziskovalnega programa, se v obrazec A vpišejo ustrezno zmanjšana sredstva, ki se nanašajo na raziskovalce znotraj posameznega raziskovalnega programa.

 1. Pri projektu, ki je predmet poročanja o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS, se je zgodilo, da je raziskovalna organizacija, ki pripravlja podatke za to poročanje, v letu 2017 izdala dobropis za račun iz leta 2014. Zaradi dobropisa je v letu 2017 stanje fakturirano negativno. Ali se v obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-A/2018 poroča negativno stanje?

V takem primeru se Obrazec A ne izpolnjuje oz. se negativno stanje ne poroča. V obrazec C je potrebno vpisati pravilno stanje sredstev - sredstva za nazaj (2013-2016).

 1. Kako se poroča o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS, v primeru, ko raziskovalec, zaposlen na raziskovalni organizaciji X, vodi projekt izven programske skupine na raziskovalni organizaciji X in ima svoje podjetje, v katerem ni zaposlen, a vseeno izvaja projekt?

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti v 39. členu določa:

»(3) Sredstva se upoštevajo vodji projekta oziroma raziskovalcu, ki je odgovoren za izvedbo raziskovalnega dela. Sredstva morajo biti izkazana na računu raziskovalne organizacije. Raziskovalec mora biti v raziskovalni organizaciji, prek katere uveljavlja sredstva za izračun ocene A3, v delovnem razmerju za tisto leto, za katero uveljavlja sredstva za oceno A3. Delovno razmerje mora biti zavedeno v evidenci raziskovalnih organizacij. Pri raziskovalcih, ki so manj kot 80-odstotno zaposleni za polni delovni čas za raziskovalno delo, se pri oceni A3 upošteva dodaten normalizacijski faktor: skupna sredstva se množijo s faktorjem 1,5, ki upošteva pedagoško oziroma klinično delo. Pri izračunu se upošteva povprečni odstotek zaposlitve na letni ravni.«

Pogoj za upoštevanje sredstev je torej vpis podjetja v evidenci raziskovalnih organizacij pri ARRS in evidentirana zaposlitev raziskovalca.

 1. Institucija X je posredni proračunski uporabnik, ki vire pridobiva tako iz proračuna kot s trga. Določena dela, ki jih raziskovalna organizacija Y opravi za institucijo X, pri raziskovalni organizaciji Y predstavljajo tržno dejavnost, ni pa znano, iz katerih sredstev te stroške krije institucija X.

Kako raziskovalna organizacija Y v takem primeru umesti oz. določi kategorijo vira (tip projekta) za poročanje o vpetosti?

Pri umestitvi sredstev v ustrezno kategorijo je potrebno izhajati iz opredelitve pogodbenega partnerja in narave znanstveno-raziskovalnega dela, kot jo opredeljuje Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Glede na pogodbeni odnos, ob pogoju, da drugi javni zavod teh sredstev pri vrednotenju za oceno A3 ne uveljavlja in ob zagotovitvi, da projekt ustreza definiciji raziskave za izračun ocene A3, bi predmetno raziskavo lahko opredelili kot projekt, ki sodi v kategorijo DRUGO/OSTALO. V primeru, da gre za pogodbo s partnerjem iz javnega sektorja in narava znanstveno-raziskovalnega dela ne sodi v rubriko DRUGO/OSTALO, se lahko sredstva umestijo v rubriko MIN (sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov), ob pogoju, da drugi javni zavod teh sredstev pri vrednotenju za oceno A3 ne uveljavlja. Predlagamo, da raziskovalna organizacija Y doreče izvor sredstev z udeleženo institucijo X.

 1. Kako v poročanje o vpetosti raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira ARRS, umestiti sredstva za organizacijo znanstvenih srečanj, posvetov oz. konferenc in drugih oblik znanstvenega sodelovanja?

Kvantitativna ocena A3 se določi glede na sredstva za raziskovalno delo. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razčlenjuje sredstva glede na vir financiranja in vsebino raziskovalnega dela. Presoja o tem, ali sredstva konkretnega razpisa sodijo med sredstva, ki se upoštevajo pri oceni A3, oziroma v katero kategorijo A3, je prvenstveno na strani raziskovalnih organizacij, saj raziskovalne organizacije namreč razpolagajo z vso dokumentacijo raziskovalne dejavnosti, poznajo namen in cilj raziskovanja ter izvajanje samo. V tem pogledu si podrobneje poglejte razvrstitev kategorij raziskav, ki štejejo v A3, predvsem rubriki DRUGO/GOSP oziroma DRUGO/OSTALO. Glede sredstev za organizacijo raziskovalne delavnice sledite določilom Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, predvsem opredelitvam v rubriki DRUGO/OSTALO.

 1. S katerim obrazcem raziskovalna organizacija poroča podatke o vpetosti člana programske skupine za leto 2017 v primeru, ko je zanj, skladno s spremembo Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, potrebno popraviti podatke za pretekla leta?

Skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST v letu 2018 podatke o vpetosti članov programske skupine za leto 2017 poročate v obrazcu A.

Ko se za člana programske skupine zaradi uskladitve z določili veljavnega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti popravljajo podatki za obdobje 2013-2016, je te podatke potrebno poročati v obrazcu C. Rubrika v obrazcu C za leto 2017 v tem primeru ostane prazna, ker bodo ti podatki poročani v obrazcu A.

 

 

Stran ureja: Simon Ošo Zadnja sprememba: 08.05.2018
Datum: 11.04.2018