Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, in sicer za:
 • članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1,
 • udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj – B2.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

1) za sofinanciranje članstva v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena združenja, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti - B1;

2) za sofinanciranje udeležb slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov v mednarodnih znanstvenih združenjih se lahko prijavijo znanstvena združenja, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ter raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije - B2.

 1. Cilj javnega razpisa
  Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.
   
 2. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa

pod B1: članstvo slovenskega znanstvenega združenja v mednarodnem znanstvenem združenju, na katerega se nanaša prijava na razpis.

pod B2: funkcija slovenskega predstavnika v mednarodnem znanstvenem združenju, pri čemer se upošteva funkcija predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov v mednarodnem znanstvenem združenju, na katerega se nanaša prijava na razpis.

 1. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
  Agencija bo sofinancirala upravičene stroške vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, do skupne višine sredstev, kot je navedeno v 8. točki tega razpisa.

Če razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh prijav pod B1 in B2, se sredstva med prijavitelje dodelijo tako, da se upravičeni stroški znižajo po naslednjem vrstnem redu:

 1. Članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udeležbe funkcionarjev na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih združenj (B2), pri čemer se od upravičenih stroškov prijaviteljev, ki so zaprosili sredstva za dve zasedanji, odšteje dnevnica za tisto zasedanje, ki dosega nižje mednarodne prevozne stroške.
   
 2. Članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udeležbe funkcionarjev samo na enem izmed dveh zasedanj vodstvenih organov mednarodnih združenj (B2) s pripadajočimi upravičenimi stroški.
   
 3. Članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih (B1) in udeležbe funkcionarjev samo na enem izmed dveh zasedanj vodstvenih organov mednarodnih združenj (B2), pri čemer se od upravičenih stroškov odšteje dnevnica za to zasedanje.
   
 4. Če je obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje večji od zneska upravičenih stroškov, izračunanega na podlagi znižanja upravičenih stroškov pri posameznem od zgoraj navedenih primerov (točk), se znesek razpoložljivih sredstev sofinanciranja proporcionalno porazdeli med prijavitelje.

Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu svetu agencije. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agencije.

 1. Prijava mora obvezno vsebovati:

pod B1:

 • kopijo dokazila o članstvu slovenskega združenja v mednarodnem znanstvenem združenju v letu 2017,
 • kopijo dokazila o plačani članarini v mednarodnem znanstvenem združenju za leto 2017. V primeru, da plačilo članarine še ni bilo izvedeno, priložite kopijo računa oziroma dokazilo o višini članarine za leto 2017.

pod B2:

 • kopijo dokazila o funkciji slovenskega predstavnika v mednarodnem znanstvenem združenju,
 • kopijo vabila na zasedanje,
 • predračun mednarodnih prevoznih stroškov.
 1. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2017 znaša okvirno 90.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letu 2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:

B1: članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 v višini od 200,00 EUR do 800,00 EUR letno.

Agencija ne sofinancira članarin, ki ne dosegajo vsaj 200,00 EUR. Tudi v primeru, da posamezno znanstveno združenje na agencijo odda več prijav za sofinanciranje članarine v različnih mednarodnih združenjih, se prijave obravnavajo ločeno, t.j. zneski članarin se ne seštevajo.

Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj, gospodarskim družbam, zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom.

B2: udeležbe slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje.

Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa ter dnevnice do višine, ki jo določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija ne sofinancira udeležb na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.

 1. Predvideni čas izvajanja razpisa
  Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
   
 2. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
  Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

10.1. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B1 (ARRS-MS-MZ-03-1/2017) oziroma B2 (ARRS-MS-MZ-03-2/2017). Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava za eno znanstveno združenje (B1) ali za enega funkcionarja (B2).

10.2. Tiskane prijave je potrebno dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako " NE ODPIRAJ – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017" ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

10.3. Elektronsko prijavo (brez zahtevanih prilog) je potrebno oddati na elektronski poštni naslov: razpis-zdruzenja17@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželeni obrazci v formatu MS Word).

10.4. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 12. 5. 2017 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 12. 5. 2017 do 14. ure (poštni žig).

10.5. Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

 1. Datum odpiranja prijav:
  Odpiranje prijav bo predvidoma 17. 5. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste pravočasne in pravilno označene prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in priloge. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.
 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Bojanu Volfu, po telefonu (01) 400 5973 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: bojan.volf@arrs.si.

 

Številka: 5100-7/2017-1
Dne: 03. 03. 2017

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 12/2017 z dne 10. 03. 2017 in na spletni strani agencije.

 

Razpisna dokumentacija: 

Stran ureja: Bojan Volf Datum: 10.03.2017