Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Rezultati razpisov in pozivov
Raziskovalni programi
Rezultati razpisov in pozivov
Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17 in 12/17)

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) je na 15. redni seji dne 16. 10. 2017 potrdil vrednotenje programskih skupin v letu 2017 (vrednotenje_2017.pdf) in sprejel Sklep o predlogu izbora prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-90 (v nadaljevanju: sklep ZSA).


II. JAVNI POZIV - OBVESTILA AGENCIJE

Direktor agencije je na podlagi sklepa ZSA in v skladu s 26. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik) sprejel Sklep o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-95, z dne 20. 10. 2017 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

Prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), so bila dne 26. 10. 2017 poslana individualna obvestila o izboru prijav. Prijaviteljem, ki imajo status JRO, raziskovalni program pa izvaja tudi RO, ki ji je bila z odločbo ministrice, pristojne za znanost, podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa, so bila individualna obvestila o sklepu direktorja poslana 12. 12. 2017.


III. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MINISTRSTVA

Prijaviteljem, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: koncesionarji), je na podlagi sklepa ZSA, ministrica, pristojna za znanost, z odločbami podelila koncesije za izvajanje raziskovalnih programov oziroma zavrnila eno prijavo na javni razpis. Koncesionarjem so bile odločbe poslane v začetku decembra 2017.


IV. REZULTATI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA  (prva faza - 73. člen pravilnika)

Rezultati javnega poziva in javnega razpisa so objavljeni v priloženi tabeli. Pri vsakem raziskovalnem programu, ki je izbran v financiranje, so poleg osnovnih podatkov o raziskovalnem programu navedeni naslednji podatki: skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja (matične raziskovalne organizacije) in izvajalcev raziskovalnega programa, določen na podlagi postopka iz 73. člena pravilnika, cenovna kategorija ter rezultati vrednotenja programske skupine (ocene A, B ali C za znanstveni in relevančni kriterij iz 67. člena pravilnika). Neizbrana prijava je v priloženi tabeli navedena le z zaporedno številko prijave.

Priloga:


V. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV – (druga faza – 74. člen pravilnika)

V zadevi javnega poziva so po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika na treh JRO ostala nerazporejena sredstva. Agencija je v skladu s 74. členom pravilnika pozvala upravičene JRO, da vložijo predlog za prerazporeditev nerazporejenih sredstev in priložila seznam raziskovalnih programov, upravičenih do povečanja obsega financiranja (pri vrednotenju programskih skupin v letu 2017 so dosegli vsaj eno oceno A pri znanstvenem in vsaj eno oceno A pri relevančnem kriteriju) z navedbo maksimalnega obsega povečanja za posamezni raziskovalni program.

Na podlagi predlogov JRO in Sklepa o predlogu prerazporeditve sredstev za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-195, ki ga je na 17. redni seji dne 27. 11. 2017 sprejel ZSA, je direktor agencije sprejel sklep, s katerim so bila znotraj posamezne JRO prerazporejena sredstva za financiranje raziskovalnih programov, kot je navedeno v prilogi:

Priloga:


VI. OBDOBJE IN ZAČETEK FINANCIRANJA TER SKLENITEV POGODBE

Izbrani raziskovalni programi bodo financirani za obdobje šestih let, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2023. Začetek financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2018.

Agencija bo za izbrane raziskovalne programe prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnih programov poslala pogodbo o financiranju raziskovalnih programov v podpis predvidoma v začetku februarja 2018.

Stran ureja: Silvia Bodanec Datum: 27.12.2017