Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko > Razpisi in pozivi
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje
Razpisi in pozivi
      

Na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11 in 57/ZPOP-1A) ter Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-25, z dne 25.1.2016 - uradno prečiščeno besedilo št. 3, 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016, 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016, 6319-2/2013-29, z dne 26. 9. 2016, 6319-2/2013-30, z dne 10. 10. 2016, 6319-2/2013-31, z dne 7. 11. 2016 in 6319-2/2013-32, z dne 21. 11. 2016, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), objavlja
 

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2017)

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov slovenskim RO, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (H2020 oziroma Horizon 2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh.
   
 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.
   
 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta
  Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 500.000 EUR.

Agencija bo v okviru javnega razpisa za stroške priprave in prijave projekta izplačala enkratni finančni prispevek v znesku:

 • 2.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, ki ga je prijavitelj prijavil kot koordinator v mednarodnem konzorciju (t.j. vsaj tri organizacije iz vsaj treh držav);
 • 1.000 EUR za pripravo in prijavo projekta, pri katerem prijavitelj sodeluje kot sodelujoča organizacija v konzorciju oziroma kadar je prijavila projekt samostojno, če razpis to predvideva.

Sofinanciranje v letu 2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

(1) Prijavitelj je v recenzentski oceni dosegel najmanj 65% možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku.

Prijavitelji na razpise Obzorja 2020 ob zaključku ocenjevalnega postopka od Evropske komisije prejmejo t.i. Evaluation Summary Report (v nadaljevanju: ESR). Ocena v ESR za projekte ERC ni identična oceni pri ostalih razpisih Obzorja 2020, saj ni določenega števila točk, zato neposredno iz ESR ni možno izračunati doseganja praga za izplačilo finančnega prispevka. Na podlagi podatkov Evropske komisije, ki so namenjeni ocenjevalcem ERC projektov ter sklepa ZSA št. 15_16/5 z dne 26. 9. 2016, se za izračun doseganja praga za projekte ERC, število doseženih točk v recenzijskem postopku izračuna tako, da se ocena Outstanding ovrednoti s 4 točkami, ocena Excellent s 3 točkami, ocena Very good z 2 točkama in ocena Non-competitive z 1 točko.

(2) Prijavitelj za prijavo istega projekta na isti razpis Evropske komisije še ni prejel prispevka k stroškom priprave in prijave projekta s strani agencije.

(3) Prijavitelj, ki je gospodarska družba, mora izpolnjevati tudi pogoj, da po prejemu prispevka ne preseže zgornjega dovoljenega limita »de minimis« za državne pomoči.

 1. Prijava mora obvezno vsebovati:

(1) Zahtevek za izplačilo (ARRS-MS-H2020–ZAH/2017: Zahtevek za izplačilo št. ______ ).

(2) Kopijo opravljene recenzije (običajno ESR), iz katere je razvidno število doseženih točk in največje možno število točk v recenzijskem postopku ter datum odpošiljanja.

(3) Seznam sodelujočih organizacij pri prijavi projekta (če ni vsebovan v ESR).

(4) Kopijo spremnega pisma Evropske komisije k recenziji, ki ga prejme koordinator mednarodnega projekta (obvezno za koordinatorje).

(5) Obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« (velja za gospodarske družbe).

 1. Postopek izbora
  Prijavitelji, katerih prijave bodo izpolnjevale pogoje tega razpisa, bodo izbrani za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta po vrstnem redu prispelih popolnih prijav, do porabe sredstev.

V primerih razpisov, kjer poteka dvofazno ocenjevanje, je prijavitelj upravičen do enkratnega finančnega prispevka po zaključeni drugi fazi ocenjevanja.

 1. Oddaja prijave, rok za oddajo in popolnost prijave

(1) Prijavo na javni razpis je potrebno oddati na obrazcu ARRS-MS-H2020–ZAH/2017: Zahtevek za izplačilo št. ______ .

(2) Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO ter žigom RO.

(3) Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od prejema kopije recenzije. Prijave, ki se nanašajo na recenzije prejete v času od 1. 12. 2016 do zadnjega dne pred dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS, se štejejo za pravočasne, če v glavno pisarno agencije prispejo v 45 dneh od dneva objave razpisa.

(4) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(5) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "Ne odpiraj »Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije
  Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marici Žvar, po telefonu (01) 400 5942 vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po e-pošti: marica.zvar@arrs.si.

 

Številka: 511-2/2017-1
Datum: 18. 01. 2017


Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 4/2017 dne, 27.01.2017.

Razpisna dokumentacija:


H2020- sofinanciranje prijav – dodatno pojasnilo

Prijavitelji na razpise Obzorja 2020 ob zaključku ocenjevalnega postopka od Evropske komisije prejmejo t.i. Evaluation Summary Report (v nadaljevanju ESR). Ocena v ESR za projekte ERC »Proof of Concept« ni identična oceni pri ostalih razpisih Obzorja 2020 in neposredno iz ESR v tem primeru ni možno izračunati kakšen je bil odstotek doseženih točk. Javna agencija za raziskovalno dejavnost je pridobila podatke, glede ocen ERC projektov »Proof of Concept«. Skladno s tem podatki se doseganje praga 65% možnih točk pri ERC projektih preračunava tako, da: se ocena »Pass” ovrednoti s 4 točkami in ocena »Failed” ovrednoti z 2 točkama.

Stran ureja: Marica Žvar Zadnja sprememba: 26.05.2017
Datum: 27.01.2017