Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Novice
Raziskovalni programi
Novice, obvestila
Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3

1. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-A/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-F/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-G/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-H/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 14. 2. 2017 po elektronski pošti predstojnikom raziskovalnih organizacij razposlala obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2017 "Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS". V obrazcih so že vpisani člani posameznih programskih skupin (stanje: december 2016).

Če so bili raziskovalci, ki so bili v letu 2016 člani PS, v letih 2012-2016 zaposleni tudi v drugih RO (ali so lastniki teh RO) in tam niso člani PS, ločeno izpolnijo obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2017 (podatki o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva) ter ju opremijo z naslovom in podpisniki te RO.

Prav tako lahko uporabijo obrazec C v primeru:

  1. ko raziskovalec z RO do leta 2016 ni bil vključen v nobeno PS ali
  2. ko je bil raziskovalec del leta 2016 član PS, decembra 2016 pa ga v PS ni ali
  3. ko se za člana PS popravlja podatke za obdobje 2012-2015 zaradi uskladitve z določili Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 30. 7. 2016.

RO so v izpolnjevanje prejele tudi obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-F/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-G/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-H/2017, ki so izdelani za toliko PS, kolikor jih je na posamezni RO, in na katerih RO podrobneje razvrstijo sredstva GOSP+DRUGO/GOSP oziroma sredstva MIN in podajo podatke o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva.

Podrobnejša pojasnila za izpolnjevanje obrazcev so v prilogi.

Vodja raziskovalnega programa mora poskrbeti, da v primeru sodelujočih raziskovalnih organizacij le-te izpolnijo obrazce in jih pošljejo na ARRS.

RO obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-F/2017 , ARRS-RPROG-VPETOST-G/2017, ARRS-RPROG-VPETOST-H/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2017 podpisane, žigosane in datirane pošljejo najkasneje do 8. 3. 2017 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Obrazce RO pošljejo tudi po elektronski pošti - obvezno v excel obliki najkasneje do 8. 3. 2017 na naslov vpetostprogram2017@arrs.si, z navedbo raziskovalne organizacije / programske skupine v zadevi e-sporočila. Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba RO s svojim podpisom.

RO so posebej opozorjene, da preverijo predhodno javljene podatke o sredstvih za obdobje 2012-2015 glede na določila novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 30. 7. 2016. Pri pripravi podatkov s strani RO je predvsem treba upoštevati spremembe pri virih sredstev, ki jih ARRS upošteva pri izračunu ocene A3, kot npr. določila, da se kohezijska sredstva EU in pripadajoča nacionalna soudeležba ne upoštevajo, postavka MIN pa je opredeljena kot sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov. Posamezne kategorije virov so bolj natančno opisane.

V primeru, da je v kateremkoli posameznem letu zaradi uskladitve z novim pravilnikom potreben popravek, morajo RO vpisati podatke o sredstvih za celotno obdobje 2012–2015, če gre za člana PS na tej RO (za leto 2016 pa na obrazcu A) oziroma za obdobje 2012-2016, če gre za RO dodatne zaposlitve raziskovalca. Podatki, posredovani z obrazci C, bodo nadomestili že posredovane podatke za navedeno obdobje. RO zagotavlja, da so vsi člani njenih PS v letu 2016 seznanjeni z novim pravilnikom zaradi uskladitve in posredovanja podatkov za obdobje 2012-2016 za RO, kjer so raziskovalci dodatno zaposleni.

V primeru, da RO za posameznega raziskovalca ne pošlje obrazca C, zagotavlja, da so že posredovani podatki iz preteklih pozivov usklajeni z določili novega pravilnika. Pravilnost vpisa podatkov pri posameznih raziskovalnih organizacijah ARRS pregleduje v okviru revizij namenske porabe sredstev.

Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2016 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za leta 2012-2015.

RO pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je stopil v veljavo 30. 7. 2016 za člane njihovih PS za obdobje 2012-2016.

Vpetost članov PS se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.

Dodatne informacije v zvezi s pozivom: Alja Kastelic Primc, tel. 01 400-5945, e-pošta: alja.kastelic@arrs.si oz. g. Simon Ošo, tel. 01 400-5930, e-pošta: simon.oso@arrs.si.

2. Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-D/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-J/2017

Obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-D/2017 skupaj z obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-J/2017 se ne zbirajo s tem pozivom, ampak se pošiljajo ob posameznih razpisih in sicer za raziskovalce, ki niso člani programske skupine, v skladu s pogoji razpisa.
 

Priloge:

  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST:
  • Obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-C/2017 in ARRS-RPROG-VPETOST-I/2017, ki sta združena v datoteki ARRS-RPROG-VPETOST-C-I/2017.
Stran ureja: Silvia Bodanec Datum: 14.02.2017